Rekommendationer till researrangörer

Nätverket Schyst resande arbetar för att turismen ska bidra till en hållbar utveckling och grundar sitt arbete på FN:s barnkonvention, FN:s deklaration om mänskliga rättigheter, ILO:s kärnkonventioner samt OECD:s riktlinjer för multinationella företag. 

Turism kan bidra till en positiv utveckling i många länder – men då krävs att resenäringen tar ett ökat ansvar för ett hållbart resande. Nätverket Schyst resande vill att researrangörerna antar en etisk policy och handlingsplan som täcker in följande områden:

Lokal ekonomisk utveckling
Researrangören ska bidra till lokal ekonomisk utveckling genom att köpa in lokalt producerade varor och tjänster samt anlita hotell och personal på destinationsorten.

Arbetsvillkor
Researrangören ska kräva att de hotell och´underleverantörer som anlitas antar en uppförandekod, som bland annat anger rätten till fackföreningsfrihet, förbud mot barnarbete och diskriminering, reglerad arbetstid och en säker arbetsmiljö. Rätten till en lön som man kan försörja sig på, så kallad levnadslön, ska också ingå i uppförandekoden. Där så är möjligt ska researrangören uppmuntra hotellkedjor att underteckna Globala ramavtal.

Prostitution och barnsexturism
Researrangören ska informera resenärer om lagstiftning angående prostitution inför resan samt informera hotelledningar om att man inte accepterar prostitution på hotellen. Researrangören ska dessutom anta ECPAT:s uppförandekod mot barnsexturism och arbeta aktivt efter den.

Alkohol och droger
Researrangören ska arbeta förebyggande mot alkohol och droger t ex genom att informera resenärerna om hur de bäst respekterar lokal kultur och ser till att det finns gott om tillgång till alkoholfria alternativ på hotellet. Researrangören bör i sin marknadsföring inte uppmuntra turister att dricka alkohol.

Miljö
Researrangören ska arbeta aktivt med det lokala miljöarbetet på turistorterna t ex med avfallshantering, hållbar och effektiv vattenanvändning och vattenrening.

Markkonflikt
Researrangören ska försäkra sig om att det inte finns tvister om äganderätten för den mark där nya hotell byggs. Exempelvis kan de ta kontakt med lokala myndigheter och organisationer som arbetar med frågor som rör markkonflikter, inför en eventuell etablering på en ort.

Den etiska policyn ska täcka in och referera till FN:s barnkonvention, FN:s deklaration om mänskliga rättigheter, ILO:s kärnkonventioner samt OECD:s riktlinjer för multinationella företag. Policyn och handlingsplanen ska vara offentliga och förankrade i den egna verksamheten och hos leverantörerna samt följas upp årligen. Oberoende parter ska medverka i uppföljningen och resultatet redovisas öppet.